Lời hứa cookie của chúng tôi

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các cookie và các công nghệ tương tự khác cho các mục đích được nêu trong chính sách này và sẽ không bao giờ sử dụng chúng để làm sai lệch yêu cầu.

Giới thiệu về Chính sách này

Chính sách cookie này cung cấp cho bạn thông tin về các loại cookie khác nhau và các công nghệ tương tự khác mà tất cả các trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi sử dụng. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xem xét chính sách này để luôn cập nhật thông tin. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản mới nhất ở đây. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ cho bạn biết khi bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi vào lần tới, hoặc bằng cách giao tiếp khác.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như thế nào?

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các cookie và công nghệ tương tự này do chúng tôi quản lý trực tiếp hoặc do các bên thứ ba hành động thay mặt chúng tôi quản lý.

Chúng tôi sử dụng các cookie khi chúng quan trọng để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, để tối ưu và cá nhân hóa việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, để phân tích và hiểu rõ hơn về các dịch vụ và cung cấp nội dung quảng cáo.

Làm thế nào tôi hủy bỏ sự cho phép của mình đối với việc sử dụng Cookie?

Khi lần đầu bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đề nghị bạn xác nhận xem bạn có đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie phù hợp với chính sách này không. Nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng những công nghệ này, hoặc bạn đổi ý sau đó, bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình bằng các biện pháp dưới đây hoặc ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.